Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe (ZO) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 lutego 2018 r. IG.271.3.2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó

Ogłoszenie o zamówieniu - "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 grudnia 2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, iż w postę

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

W dniu 12 grudnia 2017 r. postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęły żadne oferty. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia pracowni...

Ogłoszenie o zamówieniu - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka”

Niniejszym informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 r. postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZĄ – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka”...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Działając w imieniu Zamawiającego informuję o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”, ogłoszonego w dniu 13.11.2017 r. na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numere...

Ogłoszenie o zamówieniu -"Przebudowa drogi Podborze - gościniec"

Ostrów Mazowiecka, dnia 14.11.2017 r. NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” dla części 5, 7, 8, 13, 14.

IG.271.21.2017 Informacja o zawarciu umowy Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach postępowania na „Sporządzenie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” – części 5, 7, 8, 13, 14 w dniu 25.08.2017 r. zawarła następujące umowy: 1) z firmą Handel-Usługi-Gastronomia...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Ostrów Mazowiecka, dnia 1 marca 2018 r. IG.271.17.2017 Informacja o zawarciu umowy Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach postępowania na „Sporządzenie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szko

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dróg i ciągu pieszo-jezdnego w Jelonkach”

Ostrów Mazowiecka, dnia 27 lipca 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępow

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ul. Poziomkowej w Komorowie”

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 lipca 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówi