Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2016 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania, załadunku oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie składowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wyrobów zawierających azbest (zwanych dalej azbestem) do unieszkodliwienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kościelnej w Komorowie. Zakres zadania obejmuje odcinek leżący na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz na terenie jednostki wojskowej. Obydwa odcinki należy wykonać w takiej samej...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie składa się z

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych 55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków 55.52.40.00-9 &ndas

Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa ul. Dalekiej oraz ul. Południowej w Starym Lubiejewie"

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Dalekiej od km 0+000 do km 0+128,5 oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Południowej od 0+000 do km 0+157. W ramach zadania zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a pobocza...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa drogi gminnej Koziki”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej Koziki na odcinku od km 0+000 do km 1+306. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni poboczy i zjazdów w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.00.00-1 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela. Lp