Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych w trybie oddzielnego porozumienia, na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 roku, polegającego na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany tak, aby zapewnić przejezdność całą...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Zakup energii elektrycznej"

UWAGA: zmiana terminu składania ofert do dnia 22 grudnia 2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - "Zakup energii elektrycznej"

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia musi być wykonana przez Wykonawcę. Szacunkowe...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni poboczy i zjazdów w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia zostanie wykonana...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo”

CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej Antoniewo - Komorowo. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi o długości 1449 m i szerokości 5,0 m wraz z poboczami szer. 2x1,00 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w

„Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka” realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-035/11”

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, w tym między innymi: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz budowa sieci dostępowej w oparciu o system WiFi; 2) wykonanie dokumentacji...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zamówienie składa się z 8 części: Część 1. Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasienicy oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jasienicy. Część 2. Dowóz uczniów do Publicznej...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia IG.271.8.2014 Opis przedmiotu zamówienia „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” CPV: 55523100-3 Usługi w zakres

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa i rozbudowa drogi Rogóźnia”

Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa dróg gminnych (kategorii KDD) w Rogóźni. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o długości 447 m i szerkości 4,5 m wraz utwardzeniem poboczy i zjazdów...

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...