Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe Nr IN.271.1.2018 na „Przeprowadzenie audytu sprawdzającego, szkolenie pracowników oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 18 jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka"

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY – ZAPYTANIE OFERTOWE Nr IN.271.1.2018 na „Przeprowadzenie audytu sprawdzającego, szkolenie pracowników oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 18 jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka”

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 6 pkt 2 ustawy...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka jest zobowiązany do zamieszczania danych o dokumentach...

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zmianami) Gmina Ostrów Mazowiecka ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie...