Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338, ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.


Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
(...)
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".
W Gminie Ostrów Mazowiecka kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej OKW, muszą być mieszkańcami województwa mazowieckiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa mazowieckiego.
Aktualny wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania i siedzib OKW na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka dostępny jest na stronie internetowej

http://ostrowmazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/12838/wybory_do_sejmu_i_senatu_rp_2019


Zgłoszenia kandydatów na członków OKW pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój nr 13, w godzinach od 8:00 do 15:30 w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.
Formularz zgłoszenia kandydatów do składów OKW przez komitety wyborcze stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.
Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.
Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy I w Ostrołęce może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.


Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.
Zgłoszenia indywidualne kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój nr 13, w godzinach od 8:00 do 15:30.
Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.
Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej nie gwarantuje powołania w skład komisji!

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przedstawiciele komitetów oraz osoby indywidualne mogą kontaktować się z urzędnikiem wyborczym i pracownikami Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach od 8:00 do 15:30.
Numer telefonu do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: (29) 74 68 600 wew. 34 lub 50.

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 września 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2019 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 297
05 września 2019 12:20 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 12:07 (Małgorzata Książek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 12:05 (Małgorzata Książek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_komunikatu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)