Referat Planowania i Rozwoju Gminy

Referat Planowania i Rozwoju Gminy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1) podziału nieruchomości,
2) realizacji polityki przestrzennej Gminy, w tym:
a) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
c) prowadzenie rejestru planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmiany,
d) opracowanie wieloletnich programów sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy,
e) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
3) wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
4) planowania i kompletnego przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji, z wyłączeniem inwestycji drogowych,
5) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
6) rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
7) prawa wodnego,
8) ochrony środowiska i kształtowania polityki proekologicznej,
9) organizowania nadzoru weterynaryjnego nad grzebowiskami i zbiornicami zwłok zwierzęcych oraz spędami i targami zwierząt,
10) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
11) współpracy z administracją rządową i innymi instytucjami w zakresie ochrony przyrody oraz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
12) prowadzenia spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
13) prowadzenia administracji w zakresie łowiectwa i współpraca z kołami łowieckimi,
14) ewidencji działalności gospodarczej,
15) nadzoru nad czasem pracy placówek handlowych i gastronomicznych”.

Stanowiska

Kierownik Referatu

Inspektor d/s przygotowywania inwestycji

Inspektor d/s działalności gospodarczej i rolnictwa

Podinspektor d/s ochrony środowiska

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7675
05 listopada 2015 15:04 (Małgorzata Książek) - Usunięcie stanowiska: Inspektor d/s rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej.
21 września 2015 12:46 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor d/s ochrony środowiska.
21 września 2015 12:46 (Małgorzata Książek) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska.