Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ostrowmazowiecka.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Cezary Gałązka , adres e-mail: cezary@gminaostrowmaz.home.pl , telefon: 297468600.

Informacja zwrotna

Zgodnie z przepiami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron intrnetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na podstawie Art.18.(1-6): każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron intrnetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na podstawie Art.18.7: w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

tak

Dostosowanie korytarzy

tak

Dostosowanie schodów

tak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

tak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

tak

Prawo wstępu z psem asystującym

tak

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się: - poczta elektroniczna gminaostrowmaz@home.pl - faks 29 74 68 600 - strona internetowa www.gminaostrowmaz.home.pl Osoba uprawniona w kontaktach z Urzędem Gminy w Ostrowi Mazowieckiej może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do: - pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego, - pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego, - tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN W sprawach urzędowych wymagających osobistej obecności osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Książek
Ilość wyświetleń: 72
22 września 2020 15:14 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 15:13 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 14:12 (Małgorzata Książek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.