Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VII/49/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, poz 1629 i z 2019 r. poz. 730 )) uchwala się, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr XXXI/281/17 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i poz. 1566) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się taryfy...

Uchwała Nr XXII / 204 /16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnień z tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5b i ust. 7, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1985 i poz. 1954) uchwala się, co następuje: §...

Uchwała Nr XIX / 174 /16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Uchwała Nr XIX / 173 /16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i poz. 1579) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości...