Obwieszczenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 18.11.2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DN. 12.11.2019 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 7 listopada 2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA dnia 3 kwietnia 2019 roku OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ GMINNYCH

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA dnia 3 kwietnia 2019 roku OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA: 1. Dyrektora Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielc, relacji Sielc - Pólki.

Ostrów Mazowiecka, dnia 03.04.2019 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka 1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania admin

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO: polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby na działce o nr ew. 336 w m. Jelenie, gmina Ostrów Mazowiecka

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą ooś”, Wójt...

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017, poz. 1405 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miejscowości Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627”

Ostrów Mazowiecka, 14.02.2017 r. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...