Obwieszczenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2655W w m. Ugniewo”, obręb Ugniewo, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - polegającego na eksploatacji złoża kopaliny pospolitej – piasku i żwiru – z projektowanego złoża Prosienica V na działce o nr ewidencyjnym 87/2, obręb Prosienica, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 marca 2020 r. R.6220.5.2017 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16 marca 2020 r. R.6220.7.2020 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ostrów Mazowiecka, dnia 13 marca 2020 r. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 marca 2020 r. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Decyzja Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 lutego 2020 r. podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sielc

Ostrów Mazowiecka, 18 lutego 2020 r. PR.6831.3.2020 DECYZJA Na podstawie: art. 93 ust. 1, 2, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposob

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania ws. podziału nieruchomości położonej w obrębie Sielc

Ostrów Mazowiecka, 3 lutego 2020 r. PR.6831.3.2020 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 ) w związku z art. 97 ust. 3

Informacja Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2020 r. - Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 27 stycznia 2020 r. o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 stycznia 2020 r. R.6220.5.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO z dnia 23 grudnia 2019 r.

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20