Obwieszczenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 stycznia 2020 r. R.6220.5.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO z dnia 23 grudnia 2019 r.

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 17.12.2019 roku o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ostrów Mazowiecka”

W ramach działań związanych z opracowaniem dokumentu pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ostrów Mazowiecka”, na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 18.11.2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DN. 12.11.2019 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 7 listopada 2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA dnia 3 kwietnia 2019 roku OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ GMINNYCH

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA dnia 3 kwietnia 2019 roku OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA: 1. Dyrektora Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielc, relacji Sielc - Pólki.

Ostrów Mazowiecka, dnia 03.04.2019 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka 1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania admin

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO: polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby na działce o nr ew. 336 w m. Jelenie, gmina Ostrów Mazowiecka

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą ooś”, Wójt...